Prezentacja Wstępu do Przeglądu Strategicznego Państwa

Prezentacja Wstępu do Przeglądu Strategicznego Państwa

Podczas pierwszego dnia XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu liderzy Stowarzyszenia OdNowa RP zaprezentowali Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa. Dokument jest wynikiem dokonanego przez działaczy i ekspertów przeglądu aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej kraju. Prezentuje on kluczowe założenia programowe – zbiór niezbędnych rozwiązań w Polsce.

Propozycje programowe zostały skupione w ramach III obszarów:

Bezpieczeństwo i Polityka Zagraniczna

W obliczu toczącej się wojny w Ukrainie oraz dynamicznych zmian, które dokonują się w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych, jako Stowarzyszenie postulujemy szereg działań ukierunkowanych na stałe umacnianie bezpieczeństwa naszego kraju. Stowarzyszenie dostrzega istotne zagrożenie, jakie wynika z wrogich działań w obszarze informacyjnym, dlatego też postuluje utworzenie agencji odpowiedzialnej za zwalczanie tego rodzaju zagrożeń.

Konflikt w Ukrainie spowodował wzrost zainteresowania pozyskaniem przez obywateli umiejętności proobronnych. Idąc za społecznym zapotrzebowaniem oraz mając na uwadze konieczność stałego pogłębiania zaangażowania naszych obywateli w budowę potencjału odstraszania proponujemy utworzenie Centrów Szkoleń Proobronnych, Krajowego Systemu Proobronnego,  a także objęcie programem klas mundurowych szkół branżowych. Istotną kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli jest proponowany Program modernizacji infrastruktury schronowej miast.

 

 

Niezbędne zmiany powinny nastąpić również w kontekście zwiększenia kompetencji kierowniczych wojewodów względem instytucji państwowych w terenie, tak by umożliwić dojście do modelu wojewody, jako szefa administracji rządowej i instytucji państwowych w regionie.

Działania z zakresu bezpieczeństwa państwa nie mogą być realizowane w oderwaniu od funkcjonowania naszego kraju w strukturach międzynarodowych. Dlatego też niezbędna jest globalizacja polskiej polityki zagranicznej oraz zwielokrotnienie aktywności rządu na rzecz przystąpienia Polski do sojuszu wywiadowczego „Five Eyes”. Zmiany w międzynarodowej architekturze bezpieczeństwa wymagają również by polityka europejska powróciła w zakres kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

OdNowa RP stawia na młodych, również w zakresie budowania bezpieczeństwa kraju, dlatego też mając na uwadze, że skuteczność polskiej polityki zagranicznej zależy także od liczby liderów opinii poza granicami naszego państwa, kolejnym postulatem jest uruchomienie Międzynarodowego Programu Wizyt Studyjnych Młodych Liderów.

 

Samorząd

Synergia rządu i samorządu to klucz do sprawnego zarządzania państwem. OdNowa RP dostrzega konieczność zwielokrotnienia działań mających na celu zwiększenie uwagi władz centralnych na najstarszą formę partycypacji społecznej, jaką są sołectwa. Poprzez Program Wzmocnienia Sołectw Stowarzyszenie postuluje rozbudowanie narzędzi do realizacji swoich celów. Jednak utrzymanie jedności społeczności lokalnych wiąże się również z utrzymywaniem funkcji edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla mniejszych społeczności poprzez tworzenie Centrów Szkolno-Kulturalnych dla Małych Miejscowości w miejsce coraz częściej likwidowanych małych szkół wiejskich.

 

 

Sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej jest zależne od kompetencji kadr. Jako  OdNowa RP proponujemy utworzenie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej (KSAS) na wzór Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), by zapewnić odpowiedni poziom wiedzy kadry obsługującej podatników w urzędach gmin, starostwach czy jednostkach samorządu województwa.

Niezbędnym elementem jest również wsparcie dla doraźnej poprawy efektywności niskowydajnych elektrociepłowni powiatowych, który stanowiłby program pomocy publicznej na ich restrukturyzację. Zgodnie z założeniami umożliwi on dotowanie elektrociepłowni na działania restrukturyzacyjne o niewielkim zakresie zakupu, wynajmu lub leasingu mobilnych kotłowni wodnych przemysłowych zasilanych gazem lub olejem napędowym oraz wsparcia na identyfikację źródeł, opracowanie dokumentacji oraz budowę i wdrożenie przyłączy umożliwiających wprowadzenie do systemu ciepła odpadowego. Kolejnym kluczowym elementem wymagającym zmian jest oświetlenie miejskie - przestarzałe, niewydolne i energochłonne. Rozwiązaniem tego problemu jest Program „Rozświetlamy Polskę” – projekt generalnej wymiany oświetlenia w samorządach na nowoczesne i energooszczędne: drogi, przejścia dla pieszych, szkoły, szpitale, urzędy.

 

Gospodarka

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią serce polskiej gospodarki. Mając na uwadze charakter i rolę firm rodzinnych dla lokalnych społeczności, widzimy potrzebę zwielokrotnienia ochrony prawnej nad nimi poprzez wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości, wprowadzenie przepisów prawnych odnośnie fundacji rodzinnej oraz utworzenie Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Dużą rolę w rozwoju firm z sektora MŚP odgrywają również klastry, dlatego też postulujemy wzmocnienie ich roli oraz utworzenie Polskiej Izby Przemysłowej pełniącej rolę samorządu gospodarczego.

 

 

Szczegółowo propozycje reform zostały opisane w dokumencie Wstęp do Przeglądu Strategicznego Państwa

OdNowa RP konsekwentnie koncentruje się na realizowaniu postulatów, które w obliczu wojny w Ukrainie okazały się być jeszcze istotniejsze. W tych trudnych i niespokojnych czasach silne i skuteczne państwo musi być w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy i sprawne działanie administracji – także na szczeblu lokalnym.

INNE WYDARZENIA